Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Overigen

Beamer Team

Algemene doelstelling is de ondersteuning van de Erediensten en vieringen door met behulp van op beamer aangesloten audiovisuele middelen, gezangen, handelingen op liturgisch gebied, teksten, beelden en filmfragmenten zichtbaar te maken.

Met ondersteunen wordt bedoeld dat:
  1. alle bezoekers van kerkdiensten en vieringen, ongeacht de plaats waar zij zitten, op dezelfde wijze bij de viering kunnen worden betrokken, deze kunnen ervaren en er aan deelnemen;
      2. dienstdoende voorgangers deze middelen kunnen aanwenden als extra ondersteuning van de    
          kerkdienst of viering waarin zij voorgaan.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ondersteuning, die verzorgd door het Beamerteam, is in samenspraak met de dienstdoende voorganger en de OR. Binnen deze kaders hebben de voorgangers de vrijheid te bepalen op welke wijze zij de beamer ondersteuning wensen toe te passen tijdens de dienst.


Coördinator:  Br. G. van Lobbrecht
Emailadres:   

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het gebeurt weleens, dat een gemeentelid/bezoeker  tijdens de Eredienst of een activiteit in de gemeente onwel wordt. Belangrijk is het dan om snel en adequaat te handelen.

Om dit te kunnen realiseren zijn er mensen nodig met de juiste kennis en vaardigheden, die eerste hulp kunnen verlenen. Daarom heeft de EBGR-C geďnteresseerde gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om een BHV training te volgen.
Deze training  is gericht op Acuut Levensreddend Handelen en Ontruiming

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) heeft als taak:
  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand;
  • het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • in noodsituatie  alarmeren  en  evacueren  volgens het vastgestelde ontruimingsplan van  aanwezigen in de kerk en bijbehorende ruimtes.
Coördinatrice:  Zr. M. Pregers
Emailadres:     

Koffiegroep

Na afloop van de kerkdiensten zijn er in het Kerkelijk Centrum koffie en thee verkrijgbaar tegen een minimale vergoeding. Zusters zorgen hier bij toerbeurt voor. 

Als men iets te vieren heeft kan men de gemeente te trakteren op koffie en thee.
De kosten bedragen € 45,-
In verband met de voorbereiding is het wenselijk dit ruim van te voren door te geven.

Ook bij troostdiensten kan er een beroep gedaan worden op koffiegroep.

Contactpersoon:   Zr. E. Hahn                     
Emailadres:          


Redactie Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is het orgaan van de Evangelische broedergemeente Rotterdam – Centrum( EBGR-C).
Middels de Nieuwsbrief worden niet alleen de gemeenteleden, maar ook vrienden en relaties van de
EBGR-C op de hoogte gehouden van activiteiten en gebeurtenissen binnen zowel de EBGR, als de EBGN (Evangelische Broedergemeente Nederland). Evenals het doorgeven van informatie vanuit het Rotterdams sociaal  en maatschappelijk gebeuren aan de gemeenteleden.
 
De Nieuwsbrief valt onder de verantwoording van de Oudstenraad (OR), die op haar beurt een redactie aanstelt, die voor de praktische uitvoering zorgt.
De Nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar.

De Redactie:
•    Is door de Oudstenraad aangesteld;
•    is verantwoordelijk voor de praktische realisatie van de Nieuwsbrief;
•    zamelt kopij in en beoordeelt deze in overleg met de OR naar inhoud en omvang;
•    zorgt ervoor dat het eindproduct gecontroleerd(gescreend) wordt door een daartoe aangewezen persoon, voordat dit wordt gedrukt;
•    is verantwoordelijk voor het drukklaar afleveren van de Nieuwsbrief;
•    tenminste 1 oudstenraadslid maakt deel uit van de redactie.

De Inpakgroep maakt de Nieuwsbrief verzendklaar door de boekjes:
•    te vouwen, nieten en deze te voorzien van eventuele bijlagen van adresseringsetiketten te voorzien;
•    te bundelen in postaal vereiste hoeveelheden.

Contactpersoon:  Br. E. Valies
Emailadres:         

Schoonmaakgroep

De Schoonmaakgroep is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het kerkgebouw en de aangrenzende zondagsschoolruimte.

De schoonmaakgroep kent een roulatiesysteem met drie ploegen te weten:
* 2e zaterdag van de maand zustergroep Tryfosa;
* 4e zaterdag van de maand de Bijbelstudiegroep;
* De resterende weken is het op donderdag de beurt van de hoofdschoonmaakgroep.

Contactpersoon: zr. H. Pengel

Website Team

Het team zorgt voor beheer en invulling van de EBGR-C website. Ingezonden stukken worden na overleg gepubliceerd. Artikelen kunt u mailen naar onderstaand mailadres.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid ligt bij de leden van het website team. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Oudstenraad (OR); dat is het Kerkbestuur onder leiding van de voorzitter. Deze is bevoegd de leden van het website team te controleren.

 
E-mail: