Welkom in Gods gebedshuis

Welkom terug gemeente! De Oudstenraad is zo blij u weer te mogen verwelkomen in Zijn gebedshuis. Het kerkgebouw aan de Avenue Concordia 111 is open om meer mensen te mogen ontvangen in de erediensten.

Prijs de Heer!

Dat betekent dat er zoveel mensen mogen komen als er passen met behoud van 1,5 meter afstand. We blijven opletten, we blijven omzien naar elkaar en we blijven voorzichtig en respectvol naar iedereen. Daarom vragen we iedereen om in de dagen voorafgaande aan de dienst zich aan te melden bij zr. L. Pinas tel: 0614291764 of zr. H. Atmodimedjo tel: 0610118563
Het aanmelden is belangrijk zodat we weten dat er niet teveel mensen in het kerkgebouw aanwezig zullen zijn.

Met het aanmelden kunt u ook aangeven of en hoeveel porties eten u wilt bestellen die u direct na de dienst mag afhalen. Voor iedereen die niet naar de kerk kan of wil komen blijven we de dienst uitzenden via ons YouTube kanaal. We vragen u om te abonneren op ons YouTube kanaal. Het is helemaal gratis en voor u het grootste gemak want u krijgt van YouTube zelf een melding dat de dienst live gaat.

We kunnen u nog geen brasa geven maar als we elkaar weer kunnen zien, maakt dat ons als kerkbestuur al erg blij. Hopelijk tot zondag in de kerk of in de chat op YouTube.

 

Uw Oudstenraad

Vasthouden aan maatregelen in lijdenstijd

Rotterdam –   Vanaf het moment dat het kerkbestuur van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum had besloten de kerk voorlopig weer toegankelijk te maken voor gemeenteleden en kerkbezoekers, is zij voortvarend aan de slag gegaan met het schrijven van protocollen en het treffen van maatregelen. Dit alles met als doel het kerkbezoek zo veilig mogelijk te maken voor iedereen die het kerkgebouw betreedt.

Het geschreven protocol en de getroffen maatregelen zijn in lijn met de overheidsvoorschriften en de afspraken met het CIO. Ook luisteren wij naar de adviezen van de PKN. Wij doen niets wat niet in overeenstemming is met de overheidsmaatregelen.

Het bestuur van de EBGR-C heeft de verantwoordelijkheid om naast de geestelijke zorg, ook aandacht te hebben voor het welzijn van haar gemeenteleden en kerkbezoekers. Dat betekent onder andere dat wij op een verantwoorde manier omgaan met de gezondheid van iedereen die onze kerkgebouwen betreedt. Dat is de rede waarom wij het protocol en de maatregelen naleven en wij aan ieder gemeentelid en kerkbezoeker dringend vragen dit ook te doen.

Het is verleidelijk om naar degenen te luisteren die vinden dat God ons beschermt als wij op Hem vertrouwen, en dat wij daarom niet krampachtig moeten omgaan met protocollen en maatregelen. Wij zijn echter van mening dat God ons juist door zijn gebod van de naastenliefde de verantwoordelijkheid geeft om al het mogelijke te doen om verdere verspreiding van het covid19-virus te voorkomen. Ook het antwoord van Jezus op zijn eigen beproeving in de woestijn bevestigd ons in dit gekozen beleid. Hij zegt:

‘Er staat ook (in de schriften): “Stel de Here, uw God, niet op de proef.”

Mattheus 4:7, Lucas 4:12

Wij betreuren de actuele ontwikkelingen en veroordelen alle vormen van geweld. We bidden voor hen die door onverantwoordelijk handelen tot haat aanzetten of de christelijke kerk in een kwaad daglicht plaatsen. Door ons eigen handelen willen wij laten zien dat wij ons juist laten leiden door Gods woord en Geest, en zo zorgdragen voor elkaar en onszelf.

Voor de covid-maatregelen van onze gemeente verwijzen wij u naar de tab op onze website:

https://www.ebg-rotterdam.nl/maatregelen-covid-virus/

Voor vragen, suggesties of opmerking kunt u zich wenden tot de oudstenraad (kerkbestuur) van deze gemeente: info@ebgr.nl

Online bijeenkomst over covid vaccinatie

Vragen en/of onduidelijkheden over de coronavaccinatie? SKIN-Rotterdam organiseert een informatieavond waarbij u ook uw vragen kunt stellen.
De bijeenkomst wordt verzorgd door een professioneel werkzaam in de zorg!
Aanmelden bij Jane@skinrotterdam.nl 06 19009348 u ontvangt dan de zoomlink.

Aangepaste maatregelen n.a.v. landelijke lockdown

Geliefde zusters en broeders,

 

Zoals iedereen in Nederland zijn de oudstenraadsleden van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-centrum geraakt door de afkondiging van de minister-president. De lock down raakt ons allemaal.

Juist in tijden van onzekerheid en verwarring is de kerk een plaats waar men terecht moet kunnen voor woorden van troost en hoop. Daar waar het Woord van God ons houvast biedt, moeten we ons veilig kunnen voelen.

Wij als Oudstenraad zijn ons daar heel goed van bewust. Daarom nemen we iedere keer tijd om weloverwogen beslissingen te nemen. Uw welzijn en gezondheid zijn ons dierbaar. Daar gaan wij niet lichtzinnig mee om.

 

Om deze redenen heeft de Oudstenraad besloten om de volgende maatregelen te nemen:

  • Het aantal gemeenteleden in de dienst draaien we terug naar maximaal 30 personen
  • Minder dienstdoende leden aanwezig tijdens de dienst
  • Strenger toezien op het houden aan de huisregels zoals het niet meezingen en het correct dragen van mondkapjes

 

Helaas moeten we mensen teleurstellen, daar ontkomen we niet aan. We hebben eerder in het jaar aangegeven dat wanneer het maximale aantal gemeenteleden dat zich heeft aangemeld bereikt is, we de volgende aanmelders op de lijst van de opvolgende week plaatsen. Nu moeten er mensen teleurgesteld worden want het aantal bezoekers van de dienst is teruggebracht naar 30. Dat wil zeggen dat iedereen die vanaf de 31e plaats op de lijst staat, afgebeld zal worden. Dat is de meest eerlijke manier.

We zijn ons bewust van de teleurstelling die dat geeft maar we moeten als bestuur denken aan alle gemeenteleden, niemand uitgezonderd. We vragen daarom nogmaals om aan uw medemens te denken en thuis te blijven wanneer u tot de kwetsbare groep behoort. Als u verkoudheidsklachten hebt, blijf alstublieft thuis. Als u bent aangemeld voor de dienst maar u voelt zich niet zeker van uw goede gezondheid, meldt u zich tijdig af zodat een ander de kans krijgt om de dienst te bezoeken. Houdt u zich tijdens uw bezoek aan de eredienst en het betreden van het kerkterrein aan de huisregels. Deze hangen op meerdere plaatsen in en rond het kerkgebouw. Als er onduidelijkheden zijn, stel vragen aan de zaaldienst medewerkers of de oudstenraadleden.

Wij doen er alles aan om het Woord van God bij u te krijgen. Wekelijks worden de diensten opgenomen als geluidsbestand en sinds enkele weken ook als video. We doen ons best om de dienst zo snel mogelijk ook live uit te zenden maar daarvoor zijn we afhankelijk van de beschikbare techniek. Zoals gezegd wordt er hard gewerkt aan een snelle oplossing daarvoor zodat u de dienst live kunt meevieren. De diensten vindt u op onze website.

Tenslotte vragen wij u als gemeente om vooral te blijven bidden. Niet alleen voor onze gemeente maar voor de wereld. Laten we blijven bidden voor oplossingen en voor de zieken, eenzamen, wanhopigen, verdrietigen en teleurgestelden. Laten we blijven omzien naar elkaar op alle mogelijke manieren. Het belang van saamhorigheid is groter dan ooit. Wij laten u niet los. U bent altijd in onze gebeden.

 

Wij bidden u Gods nabijheid en onmisbare zegen toe.

 

De Oudstenraad van de EBG Rotterdam -Centrum