Vasthouden aan maatregelen in lijdenstijd

Rotterdam –   Vanaf het moment dat het kerkbestuur van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum had besloten de kerk voorlopig weer toegankelijk te maken voor gemeenteleden en kerkbezoekers, is zij voortvarend aan de slag gegaan met het schrijven van protocollen en het treffen van maatregelen. Dit alles met als doel het kerkbezoek zo veilig mogelijk te maken voor iedereen die het kerkgebouw betreedt.

Het geschreven protocol en de getroffen maatregelen zijn in lijn met de overheidsvoorschriften en de afspraken met het CIO. Ook luisteren wij naar de adviezen van de PKN. Wij doen niets wat niet in overeenstemming is met de overheidsmaatregelen.

Het bestuur van de EBGR-C heeft de verantwoordelijkheid om naast de geestelijke zorg, ook aandacht te hebben voor het welzijn van haar gemeenteleden en kerkbezoekers. Dat betekent onder andere dat wij op een verantwoorde manier omgaan met de gezondheid van iedereen die onze kerkgebouwen betreedt. Dat is de rede waarom wij het protocol en de maatregelen naleven en wij aan ieder gemeentelid en kerkbezoeker dringend vragen dit ook te doen.

Het is verleidelijk om naar degenen te luisteren die vinden dat God ons beschermt als wij op Hem vertrouwen, en dat wij daarom niet krampachtig moeten omgaan met protocollen en maatregelen. Wij zijn echter van mening dat God ons juist door zijn gebod van de naastenliefde de verantwoordelijkheid geeft om al het mogelijke te doen om verdere verspreiding van het covid19-virus te voorkomen. Ook het antwoord van Jezus op zijn eigen beproeving in de woestijn bevestigd ons in dit gekozen beleid. Hij zegt:

‘Er staat ook (in de schriften): “Stel de Here, uw God, niet op de proef.”

Mattheus 4:7, Lucas 4:12

Wij betreuren de actuele ontwikkelingen en veroordelen alle vormen van geweld. We bidden voor hen die door onverantwoordelijk handelen tot haat aanzetten of de christelijke kerk in een kwaad daglicht plaatsen. Door ons eigen handelen willen wij laten zien dat wij ons juist laten leiden door Gods woord en Geest, en zo zorgdragen voor elkaar en onszelf.

Voor de covid-maatregelen van onze gemeente verwijzen wij u naar de tab op onze website:

https://www.ebg-rotterdam.nl/maatregelen-covid-virus/

Voor vragen, suggesties of opmerking kunt u zich wenden tot de oudstenraad (kerkbestuur) van deze gemeente: info@ebgr.nl